تولید سرامیک هراسان تیتانیوم پردازش چه نقش است از

در تولید سرامیک هراسان نقش اصلی به شرح زیر است:

1. حلالیت خام به غیر قابل حل

2-سمی مواد اولیه به سمی نیست

3-کاهش تجزیه واکنش ترکیب لعاب

4. به عنوان كمك ذوب به منظور کاهش تف جوشی درجه حرارت از سرامیک, سرامیک دمای پایین سریع-شلیک

5. بهبود كيفيت لعاب، بهبود عملکرد محصول است.

هراسان لعاب تیتانیوم از طریق پایین، می تواند دستیابی به یک اثر کاملا ميخ

لعاب هراسان از تیتانیوم از طریق پایین، همان اثر شرایط غیر قابل نفوذ، هیچ مقدار از آب لعاب ها از حدود 10% کمتر از دیگران در بازار.