فرمولاسیون لعاب سرامیک هراسان اصول مورد نیاز

1 از fritted غیر قابل حل در آب

معادل 2 RO2، هراسان و B2O3 و R2O و رو تعداد و نسبت باید بین 1 تا 3:1 بین دو برای اطمینان از مناسب، نه به دلیل درجه حرارت بالا در طول ذوب و تبخیر اکسید فلزهای قلیایی دارم ذوب.

3 خارج از فلدسپار K2O. Na2O خام باید در هراسان بور حاوی ترکیبات معرفی نیز صادق است.

4, R2O:RO فریت < 1

5، SiO2:B2O3 مواد تشکیل دهنده فریت > 2 بورات در حلالیت حلالیت سیلیکا می تواند کاهش یابد.

6، شماره مواد در هراسان Al2O3 < 0.2 مول. Al2O3 frit بیش از حد بسیاری از مواد از دمای ذوب بالا هنگام ذوب زیان فرار.

7, مواد سمي, تمام مواد در هراسان.